63 หลักคิด และปรัชญาการทำงาน

คือจะพิมมาเรื่อย ๆ แล้วกานนะ พอดีไปซื้อหนังสือมา แล้วอยากให้ทุกคนอ่านด้วยอ่ะ หนังสือของ
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

1. การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น
Whether working is a success or a failure is not caused by other prople but rather by ourselves only

2. เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
Learning from other people’s mistakes raher than from one’s own.

3. คนจะไม่พัฒนาถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น
A person cannet develop if they throw there faults at others.

4. หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูกทำอะไรผิดไปบ้าง
Always spend time reflecting on what we have done whether it right or wrong.

5. ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่นจงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
When developing others, also look to oneself as to extent one has personally developed.

6. คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา
Think well, speak well, and do well, then good things will come to us.

7. ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆ
During the time of crisis, do think much of other people.

8. คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
Thinking that you can do, you will have greater opportunities than those thinking that they cannot do.

9. จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอ จงหาความสามารถของเขาให้พบ และช่วยทำให้ความสามารถ ของเขาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ
Always look at subordinates as being capable, try to find their abilities and help change their abilities success.

10. คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
People who think positively will have greater opportunities to succeed than those who think negatively.

11. ถ้าคิดว่าตนเองฉลาดจงเอาความฉลาดไปทำบุญ
If we think that we are cleaver, Let’s take our cleverness for merit-making.

12. ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
Fear destroys creativity.

13. จะทำอะไรให้สำเร็จต้องคิดว่าสำเร็จก่อน
If we want to succeed, think in advance that we will succeed.

14. หวังดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม 3 ดี (Win Win Win)
Have good wishes for ourselves, for other people, and for society: 3 goods (Win Win Win)

15. รักตัวเอง รักครอบครัว รักองค์กร
Love yourself, love your family, and love your organization.

16. คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น : Comment by Inok อันนี้โคดชอบแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้ซะเอง
People who want respect must show respect to others.

17. รักคนอื่น… ถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
Love other people if you want to be loved.

18. อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
Do not let work wait for our decision.

19. การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขันต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
Doing business is like a competition.
One must have determination for victory.

20. ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
Speed is the main factor for success in the business world of the future.

21. อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
The future is uncertain, but future planning is vital.

22. ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
People who reproach us are those who love us.
Be pleased and do not refuse them.

23. ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เรายอมรับนำมาคิด และเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
Knowledge is not only within a school or university.
It is everywhere and in all people we meet.
It depends on what extent we will accept,
think about, or collect it.

24. ข้อมูล, การสังเกต, ความรู้สึก, การประเมิน, การตัดสินใจ, การสรุป, การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติ (กระบวนความคิดครบวงจร)
Information, Observation, Impression, Evaluation, Decision, Conclusion, Creation and Action (Cycle of thinking process)

25. การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่า คนอื่นทำงานน้อยกว่าเรา
In good teamwork, do not worry that other people will work less than us.

26. ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดี จงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
Do not be angry if other people think badly of us; try to make them think well of us.

27. เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
We cannot prevent other people thinking badly of us, but we can make them think well of us.

28. ใครทำดีให้ตน ต้องจำ  ทำดีให้คนอื่น ต้องลืม
Remember those people who do good deeds towards you, and forget when you do good deeds  for others.

29. ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด
More deeds, more mistakes; fewer deeds, fewer mistakes; no deeds, no mistakes.

30. จงยินดีที่จะเป็นผู้ใด้มากกว่าจะเป็นผู้รับ
Be more content to be a giver than a receiver.

31. การทำงานให้มองฟ้า ความเป็นอยู่ให้มองดิน
In working, look to the sky;
in living, look to the ground.

32. ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษร์ตนเอง เข้าใจบทบาทและวางท่าทีที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
Successful executives must know how to determine their own image, understand their roles, and pose their appearence appropriate to the situation

33. จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
Having something written down will not be kept in memory, but having been understood will not be forgotten.

34. ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ทำความฝัน ให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ
The one who succeeds is the one who always makes dreams come true.

35. ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
Help ourselves first, then others will help us.

36. ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
Doing business must be worthwhile;
when helping people do not think
wheather it is worthwhile or not.

37. ทำงานใหญ่ ต้องรู้จักไว้ใจคน
Trust people when doing big business.

38. เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้แต่เราทำพรุ่งนี้ดีขึ้นได้
We cannot change yesterday but we can make tomorrow better.

39. คุณค่าของคนอยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่น
The value of humans is to help other people.

40. ถ้าหวังมาก ก็ผิดหวังมาก
     ถ้าหวังน้อย ก็ผิดหวังน้อย
     ถ้าไม่หวัง ก็ไม่ผิดหวัง
More hope, more disappointment;
less hope, less disappointment;
no hope, no disappointment.

41. ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายาม ของคนหมู่มากมักจะยิ่งใหญ่กว่า ความสำเร็จที่เกิดจากคนคนเดียว
Success that arises from efforts of many people is greater than arising from only one people.

42. จงชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มีส่วนทำให้เรา ประสบความสำเร็จอย่างเปิดเผย
Openly appreciate and express gratitude to people who contribute to our success.

43. จงคิดถึงความสำเร็จขององค์กรหรือหมู่คณะก่อนความสำเร็จของตัวเอง
Think of the organization or party’s success before our own success.

44. คนที่คิดว่าความสำเร็จต้องเกิดจากตัวเองเท่านั้นเป็นผู้ที่โหยหาความสำเร็จ หรือยังสำเร็จไม่พอ
People thinking that success must arise from themselves are those who are yearning for success or who do not have enough success.

45. ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้แต่เป็นผลจากการทำสิ่งที่ดีที่ถูก ที่ควร
Success is not available for sale
but is from the results of doing good and right things.

46. คนที่ทำดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
People who do good things will not fall onto danger.
(Falling into water but not getting drowned;
falling into fire but not getting burnt…a Thai proverb)

47. การถ่วมตัว ยกย่องผู้อื่นเป็นบันไดสู่การยอมรับของสังคม
Being humble and praising other prople are a ladder to social recognition.

48. ความรักและการช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกุญแจสู่ความสุขทางใจ
Love and helping other people by not hoping to get something in return are the key to spiritual happiness.

49. ความสำเร็จของท่าน คือรางวัลของเรา
Your success is my reward.

50. คนที่รู้สึกว่าตนเก่งตั้งแต่เยาว์วัย มักจะพัฒนาได้ช้ากว่าคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่ง
People who feel they have been smart since they were young will develop much slower than those who think they are still not smart.

51. คนที่คิดว่าคนอื่นโง่คือคนที่โง่ที่สุด
People who think other people are stupid are the most stupid ones.

52. หัวหน้าต้องไม่แย่งงานลูกน้องทำแต่ถ้างานนั้นลูกน้องทำไม่ได้เราต้องทำได้
A supervisor must not scramble for work by taking that of their subordinates; but if subordinates cannot do it, the supervisor must be able to do it.

53. ผู้นำ ต้องเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ให้ และเป็นตัวอย่างที่ดี
A leader must be one who sacrifices, gives, and sets a good example.

54. ถ้าประสบความสำเร็จให้ถือว่าเป็นโชค ถ้าประสบความล้มเหลวให้ถือว่า เป็นความบกพร่องของเรา
When we succeed, consider it as luck;
when we fail, consider it as our own fault.

55. คนที่เจริญก้าวหน้าเปรียบเสมือนคนกำลังเดินขึ้นเขา คนที่ตกต่ำเปรียบเสมือนคนกำลังเดินลงเขา
A person progressing is like a man climbing up a mountain;
a person declining is like a man climbing down a mountain.

56. มองตัวเองมากทำให้มองไม่เห็นคนอื่น มองคืนอื่นมากทำให้มองไม่เห็นตัวเอง
Looking too much at ourselves make us unable to see other people;
looking much at other people makes us see ourselves.

57. เราทุกคนมีส่วนในการกำหนดอนาคตของตนเอง
We all take part in determining our own future.

58. คนที่กลัวผิดมักไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่ไม่กลัวผิดมักมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องทำอย่างพิถีพิถัน.
People who are afraid of making mistakes are always not creative;
those who are not afraid of making mistakes are always creative but have to be cautious.

59. เมื่อสั่งงานลูกน้องแล้วลูกน้องทำไม่ได้ หรือทำผิดพลาดให้คิดว่าเราผิดเอง
When order your subordinates to do something, and they cannot do it or make mistakes, consider it as your fault.

60. พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
With Great power comes great responsibility.

61. อย่าเลือกทำเฉพาะงานที่สนุก จงสนุกกับทุกงานที่ทำ <<<<<< อันนี้โดนเลย…. ทำได้ไม๊
Don’t choose only the wrok that you enjoy doing, do enjoy all works that you do.

62. กลังสิ่งไหน ให้ทำสิ่งนั้น
Fear of that thing, do that thing.

63. คนคนเดียวต้องหมุนจานบนปลายไม้ได้หลายสิบใบในเวลาเดียวกัน
An executive must be able to spin many plates on sticks simultaneously.


พระเจ้ายอร์ดในที่สุดที่พิมจบจนได้ หลังจากที่ใช้เวลามาหลายวัน วันนี้ก็สำเร็จจนได้ ใครที่อ่านจบก็ขอให้เก็บไปคิดกันบ้างนะจ๊ะ ขณะนี้เป็นเวลา 20 นาฬิกา 56 นาที 59 วินาที (วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่อากาศร้อนมาก เปิดแอร์มาชั่วโมง ไม่เห็นจะเย็นเลยกู ร้อนคะร้อนนนน)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 63 หลักคิด และปรัชญาการทำงาน !!! คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับที่ 63 หลักคิด และปรัชญาการทำงาน

 1. nenaenicez พูดว่า:

   
   
  เพื่อน มีสาระมากมาย
   
  เหมือน B2S เลย อ่านฟรี ตลอดเลยตู
   
  ดีๆๆ ชอบๆๆๆ

 2. dokino พูดว่า:

  นังหอยหลอด blog ไฮโซนะย่ะ หนอยแน่ ไปชะอำมามะเสาร์-ทิตย์ ที่ผ่านมา เห็นหอยมากมายลอยกันเต็มทะเล นึกแล้วอยากชวนมึงไปไล่จับหอยด้วยกัน อิอิ ทำงานล่ะเด๋วโดนด่า

 3. PeUnGizZ พูดว่า:

  63 ข้อ พิมไป 10 ข้อ
  อ่านไป ไม่มี เลย สักข้อ
  ที่นังน้ำผึ้ง จะทำได้
  แหล่มเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s